Tagged: cử nhân

thuc-hanh-y-ta-dieu-duong-y-khoa-pasteur 0

Cử nhân Điều dưỡng đa khoa

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA Đào tạo cử nhân điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn; Có kiến thức khoa học cơ bản vững; Có...

Nhắn tin cho trường