Tin tức 247

Hoàn Thành Chuỗi Phản ứng Hóa Học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Đánh giá

Chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 là một chuỗi phản ứng hóa học về hidrocarbon. Đây là chuỗi phản ứng giúp bạn ghi nhớ tính chất của các hidrocarbon đã được học để hoàn thành chuỗi phản ứng một cách tốt nhất. Đây là một trong những kiến thức quan trọng mà các bạn học sinh cần nắm vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về chuỗi phản ứng này.

Đáp án Hướng Dẫn Viết Phương Trình

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy cùng nhau xem qua các phương trình hóa học của chuỗi phản ứng này:

 1. 2CH4 → C2H2 + 3H2
 2. 2C2H2 → C4H4
 3. CH≡C-CH=CH2 + 2H2 → CH2=CH-CH=CH2
 4. C4H10 → C3H6 + CH4

Một số Chuỗi Phản ứng Hữu Cơ Thường Gặp

Chúng ta cũng sẽ xem qua một số chuỗi phản ứng hữu cơ thường gặp:

(1) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
(2) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
(3) CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
(4) CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl
(5) CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl
(6) 2CH4 → C2H6 + H2
(7) C2H6 → C2H4 + H2
(8) C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2
(9) C2H4Cl2 → C2H3Cl + HCl
(10) C2H3Cl (-CH2CHCl-)n

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
(2) C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
(3) C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
(4) C2H4 + HCl → C2H5Cl
(5) CH3Cl + C2H5Cl + 2Na → 2NaCl + C3H8
(6) C3H8 → C2H4 + CH4
(7) 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2
(8) C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O
(9) CH3CHO + H2 → C2H5OH
(10) C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
(11) 2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

Các phản ứng hóa học trên đây cung cấp cho chúng ta thông tin về những phản ứng thường gặp trong hóa học hữu cơ.

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vận Dụng Liên Quan

Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau làm một số câu hỏi trắc nghiệm vận dụng liên quan đến chuỗi phản ứng này:

Tham khảo thêm  520 nghĩa là gì trong tình yêu - Mật mã hạnh phúc của người yêu nhau

Phần 1: Câu Hỏi Trắc Nghiệm

Câu 1: Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là?
A. 2,2-đimetylpropan
B. 2-metylbutan
C. Pentan
D. 2-đimetylpropan

Câu 2: Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là?
A. 2,2-đimetylbutan
B. 3-metylpentan
C. Hexan
D. 2,3-đimetylbutan

Câu 3: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là?
A. C4H8
B. C3H6
C. C3H8
D. C2H4

Câu 4: Cho Hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y (chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là?
A. But-1-en
B. Etilen
C. But-2-en
D. Propilen

Câu 5: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?
A. CH3-CH=CH2
B. CH2-CH-CH=CH2
C. CH3-C≡C-CH3
D. CH3-CH2-C≡CH2

Câu 6: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. CH2=CH-CH2-CH3
B. CH3-CH-C(CH3)2
C. CH3-CH=CH-CH2-CH3
D. (CH3)2-CH-CH=CH2

Câu 7: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khi hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là?
A. 30g
B. 10g
C. 40g
D. 20g

Câu 8: Dẫn từ từ 6,72 lít (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8g. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là?
A. 50,00%
B. 66,67%
C. 57,14%
D. 28,57%

Câu 9: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là?
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 40%

Tham khảo thêm  C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3: Phản ứng thế bằng ion kim loại

Câu 10: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. But-1-en
B. But-2-en
C. 1,2-dicloetan
D. 2-clopropen

Câu 11: Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu Anken đồng phân cấu tạo?
A. 4
B. 5
C. 3
D. 7

Câu 12: Cho hỗn hợp A gồm metan, axetilen và etilen. Lấy 8,6g A tác dụng hết với dung dịch Br2 dư thì khối lượng brom phản ứng là 48g. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36g kết tủa. Phần trăm thể tích của metan có trong A là?
A. 40%
B. 20%
C. 25%
D. 50%

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết:

 1. B
 2. B
 3. B
 4. A
 5. D
 6. C
 7. A
 8. B
 9. C
 10. B
 11. B
 12. D

Nội dung bài trắc nghiệm được biên soạn bởi KhoaHoc.vn – Chuyên trang học online!

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Chúc các bạn học tập tốt.

Related Articles

Back to top button