Tin tức 247

Chất nào tham gia phản ứng tráng bạc?

Đánh giá

Câu hỏi: Chất nào tham gia phản ứng tráng bạc?

Trong bài tập này, các chất sau đây được đưa ra:

 • A. CH3CHO
 • B. C2H5OH
 • C. CH3COOH
 • D. C2H6

Đáp án đúng là A

Chất tham gia phản ứng tráng bạc là CH3CHO. Tuy nhiên, các anđehit, glucozơ và fructozơ cũng có thể tham gia vào phản ứng tráng bạc. Điều này xảy ra trong môi trường kiềm, trong đó fructozơ chuyển hóa thành glucozơ và axit fomic cũng tham gia vào phản ứng.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

 • Phản ứng tráng gương, còn được gọi là phản ứng tráng bạc, là một phản ứng hóa học đặc trưng của anđehit, glucozơ, este, và axit fomic. Đây là phản ứng được sử dụng để xác định các chất này bằng dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3, được viết tắt là AgNO3/NH3.

 • Đây là một phản ứng oxi hóa khử. Trong môi trường NH3, AgNO3 tạo ra một phức chất bạc amoniac. Phức bạc amoniac OH oxi hóa các chất như glucozơ, anđehit,… và tạo ra Ag kim loại.

Phương trình phản ứng tổng quát là:

R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

Phản ứng này chứng minh tính khử của anđehit và được sử dụng để xác định anđehit.

HCHO có một phản ứng riêng biệt:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

 • Phản ứng của HCHO tạo ra các muối vô cơ chứ không phải muối của axit hữu cơ như các anđehit khác. Các chất tham gia phản ứng tráng gương là những hợp chất có nhóm chức -CH=O trong phân tử, bao gồm:

  • Anđehit (đơn chức, đa chức)
  • Axit fomic HCOOH
  • Muối của axit fomic: HCOONa, HCOOK, HCOONH4, (HCOO)2Ca…
  • Este của axit fomic: (HCOO)nR – R là gốc hidrocacbon.
  • Glucozơ, fructozơ và saccarozơ…
 • Mỗi loại hợp chất khi tham gia phản ứng tráng gương sẽ tạo ra những sản phẩm khác nhau. Do đó, cách viết phương trình phản ứng cũng sẽ khác nhau.

 • Phản ứng tráng gương của Anđehit:
  Anđehit là một hợp chất trong hóa hữu cơ, có nhóm carbaldehyde: R-CHO. Khi tham gia phản ứng tráng gương, phản ứng hóa học sẽ diễn ra như sau:
Tham khảo thêm  Lisa Blackpink: Nữ thần cá tính trong nhóm nhạc đình đám

PTHH: RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → RCOONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O
RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
RCHO + Ag2O → RCOOH + 2Ag

Với metanal, phản ứng có phương trình như sau:

PTHH: HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 4Ag + 2H2O + 6NH3
HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → NH4NO3+ (NH4)2CO3 + Ag
HCHO + 2Ag2O → 4Ag + CO2 + H2O

 • Phản ứng tráng gương của Axit fomic:
  Axit fomic là một dạng axit cacboxylic đơn giản, có công thức là HCOOH hoặc CH2O2. Phản ứng tráng gương của axit fomic như sau:

PTHH: HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH3 + H2O
HCOOH + AgNO3 + NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3
Ag2O + HCOOH → 2Ag + H2O + CO2

 • Phản ứng tráng gương của glucozơ, fructozơ và saccarozơ:
  Fructozơ là một đồng phân của glucozơ, nhưng không có nhóm -CH=O, do đó không tham gia phản ứng tráng gương ở điều kiện nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, khi được đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH-) ⇔ Glucozơ. Vì vậy, phản ứng tráng gương của fructozơ có thể xảy ra.

Đối với saccarozơ, saccarozơ là một dung dịch không có tính khử. Tuy nhiên, khi đun nóng trong môi trường axit, saccarozơ bị thủy phân và tạo ra dung dịch có tính khử gồm glucozơ và fructozơ.

 • Phản ứng tráng gương chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích bình thủy và một số ứng dụng khác.

Chú ý khi giải bài tập về phản ứng tráng gương của anđehit: Phản ứng tổng quát ở trên chỉ áp dụng cho anđehit không có nối ba ở đầu chuỗi. Nếu có nối ba ở đầu chuỗi, H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag.

Để tìm hiểu thêm về tuyển sinh Y dược, vui lòng truy cập Văn Phòng Tuyển Sinh Y Dược Hà Nội.

Related Articles

Back to top button